ГлавнаяУслугиБизнес услуги › Юридические услуги

Ալիմենտային պարտավորություններ

Երեխաների համար ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ նրա ծնողների միջև համաձայնության բացակայության դեպքում ծնողներից ալիմենտի բռնագանձումը կատարվում է դատական կարգով՝ ամենամսյա վճարումներ կատարելու միջոցով՝
ա) մեկ երեխայի համար ծնողների վաստակի և (կամ) այլ եկամտի մեկ քառորդը.
Բ) երկու երեխաների համար՝ մեկ երրորդը.
Գ) երեք և ավելի երեխաների համար՝ կեսը։
Նշված նորմով նախատեսված ամենամսյա վճարումների չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար չպետք է պակաս լինի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափից, իսկ գործազրկության նպաստ ստացող ծնողներից ալիմենտ բռնագանձելիս` Գործազրկության նպաստի 20 տոկոսից:
Նշված բաժինների չափերը կարող են դատարանով նվազեցվել կամ ավելացվել` Հաշվի առնելով կողմերի գույքային ու ընտանեկան դրությունը և ուշադրության արժանի շահերը։
© 2005-2019 List.am