ГлавнаяКультура и хоббиКниги и журналы

Իրավաբանական գրականություն

500 ֏
Ереван › Кентрон
Արշակյան Արտասահմանյան երկրների պետության եվ իրավունքի պատմություն 1997թ - 1000
Ապահովագրման գործ / ուսումնական ձեռնարկ 2007թ - 2000
Ապիյան Ն. Հրոմեական իրավունք 2002թ - 1500
Ապիյան Ն. Իրավական պետություն և օրինակամություն 2001թ - 1500
Ավագյան Ռ. Հանցագործությունը Հայաստանում
Ավետիսյն Դ. Մարդու իրավունքներ և հիմնարար ազատություններ 2007թ - 1500
Բալյան Ի. Քաղաքագիտության ներածություն 1996թ - 1500
Բարսեղյան Տ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք 2000թ - 1500
"Դատավարության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մեկնաբանությունը 2000թ - 1500
Եսայան Ա. Հայաստանի ծիջազգային իրավական դրույթյունը 1967թ - 1500
Եսայան Ա. Հայաստանի միջազգային-իրավական դրությունը - 1000
Հակոբյան Հ. Հայաստանի Հանրապետության ազգային Ժողովի գործունեության մի քանի հիմնախնդիրների շուրծ
Հակոբյան Ս. Պետական ապարատը և նրա զարգացման հիմնական միտումները 2003թ - 1500
Հարությունյան Գ. Սահմանադրական վերահսկողություն 1997թ - 1500
Հասարակության ինտերգրված ուսուցում
Թամազյան Ա. Ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանությունների օրակական հիմնախնդիրները 2010թ - 1500
Թովմասյան Ա. Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք 1977 - 2000
Նազարյան Հ. ԱՄՆ դատական համակարգը
Սարգսյան Գ. Կոռուպցիոայի հակազդման քաղաքականությունը - 1000
Սաֆարյան Գ. Դրվագներ հայ իրավական մտքի պատմության - 1000
Սուքիասյան Գ. Ֆինանսական իրավունք 2007թ - 1000
Մաքսային գործի հիմունքներ 2007թ - 2000
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան / վճիռների ժողովածու 2004թ - 1000
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կանիոնակարգ
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների ժողովածու գիրք չորրորդ
Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր / գիրք Ա 2000թ - 2000
Վարդանյան Ա. Քաշաքականություն և բարոյականություն - 1000

Арутюнян Г. Баглай М. Конституционное право
Афоризмы о юриспруденции
Вышинский А. Вопрорсы теории государства и права
Европейский суд по правам человека Избранные решения т. 1
История государства и права Аэербайджанской ССР
История политических и правовых учений / Нерсесянц В. 2003թ - 2000
Комментарий к Конституции РФ 2009г
Конституция Российской Федерации 2002г
Криминалистическое оружиеведение. Справочник - 1000
Куинн Ф. Права человека и ты
Курс советского уголовного права т. 1
Леви А. Зарубежная следственно-оперативная техника
Международное право. Словарь-справочник 1998г
Настольная книга судьи (рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции) 1972թ
Уголовное право. Общая часть 1948г
Чельцов М. Уголовный процесс 1948г
Чиркин Конституционное право зарубежных стран 1997թ - 2000

Բոլոր գրքեր 500 դրամով, բացի նշվածներից
հնարավոր է տեսնել երկաթուղային կայարանի մոտ

Все книги по 500 драм, кроме указанных
можно посмотреть возле ж/д вокзала
© 2005-2017 List.am