ГлавнаяКультура и хоббиКниги и журналы

Հայոց պատմություն

500 ֏
Ереван › Кентрон
Հայ ժողովրդի պատմություն հ. 1 պարսամյան - 1500
հայ ժողովրդի պատմություն ներսիսյան - 1500
հայ ժողովրդի պատմություն 12 պրակով 1-7, 10 - հատը 500
աբրահամյան ա. Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության ա - 2000
աբրահամյան ա. Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության բ - 2000
աբրահամյան ա. Նախամաշտոցյան հայ գիր եվ գրություն - 1000
ադոնց ն. Հայաստանը հուստինիանոսի դարաշրջանում - 2000
ադոնց ն. Հայկական հարց - 1500
ադոնց ն. Հայկական հարցի լուծման շուրծ - 500
ահարոնյան ա. Սարդարապատից մինջեվ սեվր եվ լոզան - 1500
աղայան ծ. Անդրանիկ - 1500
աղայան ծ. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմությունից - 1000
ամերիկյան դեսպան հենրի մորգենթաուի հուշերը եվ հայկական եղերնի գաղտնիկները - 1500
անդրանիկ ասույթների ժողովածու - 500
անդրանիկ օզանյան մատենագրություն - 500
անտոնյան ա. Մեծ վճիրը - 1000
արաբական աղբյուրները հայաստանի եվ հարեկան երկրների մասին - 2000
արցախի համար զոհված դիզակցիները - 1000
առաքելյան վ. Նժդեհ - 500
ավագյան ռ. Հայ իրավաբաններ vii-xxi դդ. - 1000
ավագյան ռ. Հանցավորությունը հայաստանի առաջին հանրապետությունում - 500
բագրատյան հ. Հայաստանը դարերի սահմանագծին - 1000
բարխուդարյան վ. Նոր նախիջեվանի հայկական գաղութի պատմություն (1779-1861) - 1500
բարխուդարյան վ. Նոր նախիջեվանի հայկական գաղութի պատմություն (1861-1917) - 1500
բանբեր հայաստանի արխիվների 2 (29) 1971 հ. Բժշկյանց - 500
բոռնազյան վ. Հայաստանը եվ սելջուկները xi-xii դդ. - 2000
բաղդասարյան ա. Լեվոն տեր-պետրոսյան - 500
գեվորգյան հ. Պետոն - 500
գրիգոր հարությունյան կյանքը եվ գործողությունը - 1500
գրիգորյան ա. Զմյուռնահայ կրթական-մշակության ուրվագծեր - 1500
գրիգորյան վ. Երեվանի խանությունը xviii դարի վերջում - 1000
գուարչ գ. Հայկական տոհմածառը - 1500
գույումջյան նահապետ ռուսինյանի պետական-իրավական հայացքները - 500
դալլաքյան ղ. Մարտական 89 - 500
դանիելյան ա. Հայկական առաջին հրազգային դիվիզիան - 500
դավթյանկ. Ժողովրդավարության լաբիրինթոսում - 500
դավթյան վ. Առասպելի եվ իրականի սահմանագծին - 1000
դեվրիկյան տ. Երկու պատերազմների լեգենդը - 500
դիլոյան վ. Լազարյանների հասարակական-քաղաքական գործունեության պատմությունից (xviii դ. Երկրորդ կես) - 1000
դրո կենսագրական հուշեր վկայություններ - 1000
երուսաղեմցի հ. Խրիմյան հայրիկ - 1000
եսայան ա. Հայաստանի միջազգային-իրավական դրությունը 1920-1922 - 1000
էջեր հայ գաղթավայրերի պատմութեան - 200ար
մանանդյան հ. Երկեր ա, բ, գ, դ հատորներ - 2500 հատը
մանանդյան հ. Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության ա, բա, բբ, գ - 2000 հատը
մանանդյան հ. Տիգրան բ. Յեվ հռոմը, 1940 - 2000
մանասերյան ռ. Տիգրան մեծ - 1000
մանուկյան ա. Յուշեր - 500
մանուկյան դ. Արիստակես լաստիվերցի - 1000
մարկոսյան ս. Իմունիտետի իրավունքը արարատյան երկրում xvii-xviii դարերում - 500
մարտիրոսյան ա. Պատմութիւն եւ խրատք խիկարայ իմաստնոյ գ. Բ - 1500
Մելիք-բախշյան ա. Հայաստանը vii-ix դդ. - 1500
Մելիք-բախշյան ս. Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն - 1000
Մելիք-փաշայան կ. Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը
մեղադրում են - 500
Մերձավոր եվ միջին արեվելքի երկրներ եվ ժողովրդներ v, vi, ч, xiii, xv - 2000 հատը
միքայելյան վ. Ղրիմահայաոց պատմություն - 1500
միքայելյան վ. Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն - 1500
միքայելյան վ. Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն 1801-1917 - 1500
միրզոյան հ. Սիմոն ջուղաեցի - 1000
սահակյան ռ. Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները եվ կիլիկիան 1919-1921 թթ. - 1000
սարգսյան ա. Հոդվածներ, ելույթներ, հուշեր
սարգսյան գ. Մովսես որենացու հայոց պատմության ժամանակագրական համակարգը, 1965 - 1000
սարգսյան ս. Հայ ռազմական արվեստի պատմությունից - 1500
սարգսյան ֆ. Կյանքի դասերը - 1500
սեվակ գ. Մեսրոպ մաշտոց - 500
սիմոնյան ա. Երեվան 1920-1967 - 1500
սողոմոն թեհլերյանի դատավարությունը - 500
սուքիասյան ա. Կիլիկիայի հայկական պետության եվ իրավունքի պատմություն - 1500
լազեան գ. Հայաստան. Ւ հայ դատը - 1000
լեո մեսրոպ մաշտոց - 500
ներսիսյան մ. Հայ ժողովրդի նոր պատմության էջերից - 1500
նժդեհ գ. Բանտային գրառումներ - 500
նժդեհ գ. Հավատամք - 500
նժդեհ գ. Ասույթներ - 1000
նժդեհ գ. Ցեղակրոն ուխտ - 500
նժդեհ գ. 2 գործ - 500
հայաստանի ուսուցիչները մեծ հայրենականում - 500
հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի - 1000
հայերի ցեղասպանությունը օսմանյան կայսրությունուն - 1000
հայրապետյան հ. Լեգենդար գայ - 500
հանրաքվէ 1992 - 500
հակոբյան գ. Ներսես լամբրոնացի - 1500
հակոբյան թ. Անի մայրաքաղաք - 500
հակոբյան թ. Անիի պատմություն հ. 1 - 2000
հակոբյան թ. Անիի պատմություն հ. 2 - 1500
հակոբյան թ. Պատմական հայաստանի քաղաքները - 1000
հակոբյան թ. Երեվանի պատմությունը (մինչև 1500) - 2000
հակոբյան թ. Երեվանի պատմությունը (1801-1879) - 2000
հակոբյան թ. Երեվանի պատմություն (1879-1917) - 1000
հակոբյան թ. Սյունիքի թագավորությունը - 1000
հակոբյան թ. Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն 1960 - 1000
հակոբյան թ. Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն 1968 - 2000
Համբարձումյան ս. Երեք տարի սիրո եվ մահվան Սահմանագծին - 500
Հարությունյան հ. Իսրաել օրի - 500
Հախվերդյան ա. Գորիսի պատմություն - 1000
Հ. Յ. Դաշնակցություն ծրագիր - 500
Հովհաննիսյան գ. Սովետական իշխանության հաստատումը լեղնային ղարաբաղում - 500
հովհաննիսյան ս. Ամուսնա-ընտենական իրավունքը վաղ ավատական հայաստանում - 1000
հովհաննիսյան խ. Ազգային-ազատագրական պայքարը լիբանանում - 1000
պարսամյան վ. Լեհահայերի մասնակցությունը դավիթ-բեկի ապստամբությանը - 2500
պետրոսյան ռ. Դատարանը եվ քաշաքացիական դատավարությունը արեվելյան հայաստանում xix-xx դարերում - 1500
պիվազյան է. Մխիթար գոշի դատաստանագրքի բանասիրական քննություն - 1000
պողոսյան հ. Սասունի պատմություն - 500
պողոսյան հ. Զեյթունի պատմությունը - 500
պողոսյան հ. Վասպուրականի պատմությունից 1850-1900 - 1000
Պողոսյան ս. Գոյատեվման պայքարի քառուղիներով - 1000
րիֆափ մ. Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը - 1000
կամենեց-պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձագանագրությունները - 2000
կարագեոզեան յ. Սեպագիր տեղանուններ - 1500
կարապետյան հ. Անդրանիկ 1-3 - 1500
կարապետյան մ. Հայկական կամավորական խմբերը եվ ազգային գումարտակները կովկասում - 1500
կիրակոսյան ջ. Բուրժուական դավանագիտությունը եվ հայաստանը (xix դ. 70-ական թթ.) - 500
կծոյան ա. Մխիթար հերացի - 500
կրկյաչարյան ս. Հին հայաստանի եվ փոքր ասիայի քաղաքների պատմության դրվագներ - 1000
Իսահակյան վ. Հայ-բուզանդական հարաբերությունները iv-vii դդ. - 1500
Իրականություն ասալա-հեղափոխական շարժում - 1000
Վարդանյան ա. Նժդեյան մասունքներ - 500
վարդանյան վ. Վասպուրականի արծրունյաց թագավորությունը 908-1021 թթ. - 1000
վրացյան ս. Հայաստանի հանրապետություն - 2000
թելունց մ. Հայկական առաջին սահմանադրությունը - 1500
թոփուզյան հ. Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն - 1500
թոփուզյան հ. Սիրիայի եվ լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն (1841-1946) - 1500
թորոսյան շ. Կիլիկիայի հայերի ազգային-ազատագրական շարժումները 1919-1920 թթ - 1000
թոռոսյան ռ. Հին շիրակավան - 2000
թուրքական աղբյուրներ դ - 2000
ղարբջանյան գ. Ժողովրդական հերոս անդրանիկ - 1000
ղասաբյան հ. Արեվմտահայությունը ցեղասպանության նախօրյակին - 1500
ղասաբյան ջ. Ակնարկներ բուլղարահայ համայնքի պատմության - 1500
ղազարյան ա. Պատերազմ մարդիկ ճակատամարտեր գ. 1 - 500
ոսկանյան մ. Հոգեվոր նժքեհը - 1000
որն է մեր ճանապարհը - 500
նանագուլյան ս. Շահեն - 500
նորաշխարհյան լ. Զեյթունը 1914-1921 թթ. - 1000
օսկանյան վ. Անավարտ տասնամյակ - 1000
չալոյան վ. Հայկական ռենեսանս - 500
չելեպյան ա. Զորավար անդրանիկ - 500
քաջազնումի հ. Ազգ եվ հայրենիք - 2000
քոչինյան ա. Անավարտ հուշեր - 2000
յուզբաշյան կ. Ավարայրի ճակատամարտից դեպի նվարսակի պայմանադրությունը - 1000
զուլալյան մ. Հայ ժողովրդի xiii-xviii դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպայի հեղինակների գ. Ա - 1500
ռուբէն հայ յեշափոխականի մը հիշատակնըրը 1-7 - 3500 հատը

Բոլոր գրքեր 500 դրամով, բացի նշվածներից
все книги по 500 драм, кроме указанных

Հնարավոր է տեսնել երկաթուղային կայարանի մոտ
можно посмотреть возле ж/д вокзала
© 2005-2018 List.am