ГлавнаяУслугиТранспорт › Перевозки и такси

Ուղևորափոխադրում / Passenger transportation / Пассажирские перевозки

Ուղևորափոխադրում ցանկացած ուղղությամբ, ինչպես նաև տուրեր դեպի լեռնային լճեր, ջրվեժներ, հրաբխային խարնարաններ և այլ էքստրիմ վայրեր
Passenger transportation to any direction as well as tours to the mountain lakes, waterfalls, Vulcan's craters, and any other extreme places
Пассажирские перевозки по любым направлениям, а также туры к горным озерам, водопадам, кратерам вулканов и другим екстремальним местам

Փորձարու վարորդ, Լեզուներ - Հայերեն, Անգլերեն, Ռւսերեն
Professional driver, Languages - Armenian, English, Russian
Профессиональный водитель, Языки - Армянский, Английский, Русский

Car model - Mercedes VITO, Car type extra-long, comfort, Manufactured – 2014, Fuel type – Diesel, Passenger seats - 6
© 2005-2020 List.am