ГлавнаяУслугиБизнес услуги › Юридические услуги

Ըստ օրենքի և ըստ կտակի ժառանգության ընդունման իրավաբանական ծառայություններ

Ժառանգության ձևակերպումը երկարատև և ժամանակատար գործընթաց է, եւ եթե Դուք մտադիր են անել ամեն ինչ ճիշտ, ժամանակ խնայել, հանձնեք ժառանգության իրավունքի ձևակերպումը մեր կազմակերպությանը և եղեք անհոգ: Մեր մասնագետը կօգնի սեղմ ժամկետներում ձևակերպել Ձեր օրինական իրավունքները ժառանգության եւ բացառել ապագայում ինչ-որ բացասական իրավական հետևանքներ: Ունեք խնդիրներ ժառանգությունն ըստ կտակի կամ ըստ օրենքի ձևակերպելու հարցերում, դիմեք «ԲԵԼԱԼԵՈՆԵ» ՍՊԸ-ին որը գործում է 2003 թվականից։ Ժառանգակական գործի ուսումնասիրում, խորհրդատվություն, իրավաբանական ուղեկցում, ինչպես նաև վիճահարույց ժառանգության ձևակերպում /բաց թողնված ժամկետ, ժառանգության ընդունում փաստացի տիրապետմամբ, վեճ ժառանգների միջև/, փաստաղթերի ուղղում, բանակցություններ նոտարի հետ, իրավաբանական փաստի հաստատում, դատական ներկայացչություն։
• Հայաստանում ժառանգության ձևակերպման աջակցություն.
• ձեր շահերի ներկայացուցչություն դատարանում և այլ պետական մարմիններում.
• ժառանգության ընդունման ժամկետների վերականգնում.
• ժառանգության անվավեր ճանաչում.
• ժառանգված գույքի բաշխում.
• պետական մարմինների գործողությունների բողոքարկում:
• իրավաբանական բանավոր և գրավոր խորհրդատվություն հետևյալ հարցերով. Կտակի բացում, պարտադիր բաժնի ժառանգություն, կտակի ձևակերպում, ժառանգների հերթ և ժառանգում ժառանգման իրավունքով, անաշխատունակ խնամքի տակ գտնվողների ժառանգություն, ժառանգության ընդունման կարգ, ժառանգությունից հրաժարվելը, ժառանգվող գույքի բաժանում, ձեռնարկության և կորպորատիվ իրավունքների ժառանգում, ցմահ ապահովում, նվիրատվություն, ժառանգություն կտակով, օրենքով ժառանգություն, բաժինների սահմանում, ժառանգվող գույքից բաժնի նվազեցում, ժառանգության մուտքային ժամկետ, անձին մահացած ճանաչել, կտակի կազմում, կտակային մերժումներ, նվիրատվության պայմանագիր, կտակի ձևակերպումից ժառանգորդին հասանելիք բաժնեմասի հաշվարկում,

• կտակի ձևակերպման իրավաբանական օգնություն. Կտակի ձևակերպման և սեփականության իրավունքի պետական գրանցմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքում, կորած փաստաթղթերի վերականգնում և գույքը օրինականացնող փաստաթղթերի կրկնօրինակների ստացում, նոտարում շահերի ներկայացում, ժառանգության բաժնեմասերի սահմանման և գույքի բաժանման հարցերով բանակցություններ մյուս ժառանգների հետ, կտակի ձևակերպում և ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագրի ստացում, գրանցման մարմիններում շահերի ներկայացում, կտակի օրինականացման ընթացակարգի և բիզնեսի ու կորպորատիվ իրավունքների ժառանգման իրավաբանական ամբողջական ուղեկցում, կորած փաստաթղթերի վերականգնում, փաստաթղթերի կրկնօրինակների պահանջում, ժառանգվող գույքի կալանք։

Ողջու՛յն հարգելի հաճախորդ,

Իրավաբանական ծառայությունները մատուցվում են պայմանագրի հիման վրա, որի գինը սահմանվում է կոնկրետ գործի ծավալից և բարդությունից ելնելով, ինչպես նաև ժամանակատարությամբ պայմանավորված:

Հարգանքով`

Տնօրեն՝Արմեն Մարտիրոսյան

ООО «Белалеоне» предлагает юридическую услугу «Оформить наследства «под ключ», которая включает полный спектр действий, необходимых для правильного и своевременного оформления наследственных прав на квартиру, комнату, жилой (садовый, дачный) дом, земельный участок, денежные вклады, бизнес, ценные бумаги, автомобиль, паркинг (гараж), коммерческую недвижимость и иное имущество.

Юридическая помощь по вступлению в наследство, оформлению наследственных дел предоставляется по всем районам и городам Республики Армении.

Организация оказывает следующие юридические услуги по направлению наследственное право:

• устные и письменные юридические консультации по следующим вопросам: Открытие наследства, обязательная доля в наследстве, оформление наследства, очереди наследников и наследование по праву представления, наследование нетрудоспособными иждивенцами, порядок принятия наследства, отказ от наследства, раздел наследственного имущества, наследование бизнеса и корпоративных прав, пожизненное содержание, дарение, наследование по завещанию, наследование по закону, определение долей, уменьшение доли в наследуемом имуществе, сроки вступления в наследство, признание лица умершим, составление завещаний, завещательных отказов, договоров дарения, пожизненного содержания с иждивением, соглашений о разделе наследуемого имущества, расчёт доли наследника полагающейся ему при оформлении наследства;

• юридическая помощь в оформлении наследства: Сбор необходимых документов для оформления наследства и государственной регистрации права собственности на наследство, восстановление утерянных документов и получение дубликатов правоустанавливающих документов на имущество, представительство интересов у нотариуса, проведение переговоров с другими наследниками по вопросам разделения имущества и определения долей в наследстве, оформление наследства и получение Свидетельства о праве на наследство, представительство интересов в регистрационных органах, полное юридическое сопровождение процедур вступления в наследство и сопровождение наследования бизнеса и корпоративных прав, восстановление утраченных документов, истребование дубликатов документов, наложению ареста на наследственное имущество;

• защита и представительство в суде: Признание права собственности в порядке наследования на земельный участок, квартиру, дом, автомобиль, объекты незавершенного строительства, земельную долю (пай), установление фактов имеющих юридическое значение, признание в судебном порядке лица умершим, устранение от наследования, споры по вопросам наследования доли участника в хозяйственном обществе, раздел имущества, которое находится в общей совместимой собственности, признание завещания недействительным, признание права собственности на наследство, внесение изменений в свидетельство о праве на наследство, раздел наследства, признание наследником, восстановление сроков на принятие наследства (установление дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства, раздел наследственного имущества в судебном порядке;

• установление юридических фактов в суде: Установление юридического факта принятия наследства, установление юридического факта нахождения на иждивении наследодателя; установление юридического факта вступления в наследство, установление юридического факта родственных или семейных отношений, признание обязательной доли в наследстве.

Оформление наследства - длительный и трудоемкий процесс и если Вы намерены сделать все правильно, сэкономить свое время – поручите оформление права на наследство нашему грамотному специалисту. Наш специалист поможет в сжатые сроки оформить Ваши законные права на наследство и исключить в будущем какие-либо негативные юридические последствия.
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Our company will provide you legal assistance officially for registering the inheritance and implement professional representation of Your interests at the state notary, the bodies of state power and local self-government, in other institutions and organizations, courts all levels, will hold a collection of all documents necessary for the acceptance of inheritance.

Our company provides the following legal services in the field of inheritance right:

• Oral and written legal advice on the following issues: The opening of the inheritance, the mandatory share in the inheritance, inheritance, queue of heirs and inheritance by right of representation, inheritance of disabled dependants, the procedure for acceptance of the inheritance, the refusal from the inheritance, division of inherited property, inheritance business and corporate rights, alimony, grants, taxation of inherited property, inheritance bequest, inheritance according to the law, the determination of the share, a share of the inherited property, the date of accession of the inheritance, recognition of a person as dead, preparation of wills, testamentary refusals, contracts of donation, life maintenance with dependency, agreements on division of inherited property, the calculation of the share of the heir afforded by him at registration of the inheritance;

• Legal assistance for registering the inheritance officially: The collection of necessary documents for registration of inheritance and state registration of ownership rights of inheritance, the recovery of lost documents and receipt of the title documents’ duplicate of the property, representation of interests at a notary, negotiating with the other heirs on the division of property and to determine the share in the inheritance, making inheritance and receiving the certificate of right to inheritance, representation of interests in the registration bodies, full legal support of the procedures of the introduction into the inheritance and maintenance of the inheritance of business and corporate rights, the restoration of lost documents, the discovery of the duplicates of documents, seizure of the inherited property;

• Protection and representation in court: Recognition of the right of ownership in the order of succession of the land, an apartment, a house, a car, objects of incomplete construction, the land share (Pai), establishment of the facts having the legal significance, the recognition in the judicial order of the person as dead, the elimination of the inheritance, disputes over inheritance of the participant's share in the economic society, section of the property, which is in General compatible property, recognition of the will as invalid, the recognition of property rights to inheritance, changes in the certificate of right to inheritance, dividing the inheritance, the recognition of the heir, the restoration of the period for acceptance of inheritance (establishment of the additional period for the submission of the application for acceptance of the inheritance), recognition of the will as invalid; division of inherited property in a judicial procedure;

• Establishment of legal facts in court: Establishment of a legal fact about the inheritance acceptance, the establishment of a legal fact of the dependants of the testator; establishing a legal fact of the introduction into the inheritance, to establish legal residency of one family, the establishment of a legal fact of kinship or family relations, of the mandatory share in the inheritance.
Inheritance is a long and laborious process and if You intend to do everything correctly and save your time - entrust the officially registering of inheritance right to our company. The "Belaleone" LLC company in the shortest time will help you to register your legal rights to inheritance and exclude any negative legal consequences in the future.
Legal support of inheritance registration in Armenia.
Here shown is not a complete list of rendered services.

Բանալի բառեր՝ ժառանգ, ժառանգություն, կտակ, ktak, jarangutyun, jarang, մահվան վկայական, mahvan vkayakan, փաստաբան, իրավաբան, pastaban, iravaban
© 2005-2019 List.am