ԳլխավորԿենդանիներ և բույսերԲույսեր › Ամեն ինչ այգու համար

Պարարտանյութ ԶՈՒԼԱԼ 25կգ / удобрение ЗУЛАЛ 25кг / parartanyut ZULAL

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Արտադրանքն անցել է համապատասխան սերտիֆիկացում: Մինչ ՀՀ շուկա ներկրվելը արտադրվել և իրացվել է ՌԴ տարածքում, առկա են համապատասխանության սերտիֆիկատներ:
«Զուլալ» օրգանական պարարտանյութն ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ էկոլոգիապես մաքուր, միլիարդավոր օգտակար միկրոօրգանիզմներով հարստացված բարձրորակ օրգանո-բակտերիական պարարտանյութ է, որը ստացվում է օրգանական թափոնների վերամշակման արդյունքում (ԳՕՍՏ Ռ 53117 – 2008) :
Պարարտանյութի օգտագործման արդյունքում ցանկացած բերք անհամեմատելի բերրի, առատ և էկոլոգիապես մաքուր է ստացվում: Տեխնոլոգիական առանձնահատկությունը օրգանական թափոնների հարստացումն է ոչ քիմիական, ամբողջովին օրգանական միկրոօրգանիզմների հատուկ ընտրված բնական կոմպլեքս համակցություններով, որոնց դասին են պատկանում կաթնաթթվային, ֆոտոսինթեզող, ազոտի ամրագրման բակտերիաները, ինչպես նաև՝ խմորիչները, ակտինոմիցետները, սնկերը և կարևորագույն սննդատարրերը՝ կենսունակության ապահովման համար: Այս միկրոօրգանիզմների համակցությունն ընտրված է համապատասխան տրոֆիկ շղթայի և ձևավորում են մի ամբողջ սիմբիոտիկ համալիր: Այլ խոսքով, վերոնշյալ միկրոօրգանիզմների համալիրը ձևավորվել է էկոլոգիական համակարգի հավասարակշռությանը համարժեք: Ներգործությունը բերքատվության, պտղի աճի և զարգացման վրա անհամեմատելի քանակական և որակական հատկանիշներով գերազանցում է այլ ցանկացած տիպի պարարտանյութերի ներգործությանը: Այն նախադեպը չունեցող, ամբողջովին օրգանական պարարտանյութ է, որի առաջին իսկ օգտագործումից կարելի է մոռանալ նախկինում կիրառած բոլոր ավանդական և ոչ ավանդական պարարտացման մեթոդները, քանի որ օրգանական պարարտանյութի օգտագործումը ոչ միայն ապահովում է հողի հարստացումն ու առատ բերքը, այլ նաև պաշտպանում է մարդկային առողջությունը՝ քաղցկեղածին քիմիկատների բացասական ազդեցությունից, որոնք անխուսափելի են ազոտական պարարատացման դեպքում:
«Զուլալ» օրգանական պարարտանյութն իր բնույթով և տեսակով համարվում է ունիվերսալ, քանի որ այն գործնականորեն կարելի է կիրառել առանց սահմանափակումների՝ ցանկացած մշակաբույսի և հողի պարարտացման համար: Պարարտանյութի առավելությունն ու յուրահատկությունը արտադրական եղանակն է: Վերամշակման ընթացքում տեղի է ունենում բոլոր հնարավոր ֆերմենտների, վիտամինների, ամինաթթուների, բնական հակաբիոտիկների և այլ կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելումների անջատում, որոնք հետագայում դրական ազդեցություն են ունենում անկենդան հողի վերականգնման, մշակաբույսերի աճի զարգացման վրա: Նման վերամշակման եղանակը թույլ է տալիս ամբողջովին պահպանել ազոտ պարունակող օրգանական միացությունները:
Պարարտանյութը հարստացված է հողի և բույսերի համար օգտակարության բարձր մակարդակ ունեցող, բացառապես օրգանական միացություններով, որոնց դասին են պատկանում ֆոսֆորաթթվական կալցիումը կամ կալցիումի ֆոսֆատը՝ աղի ձևով: Պարարտանյութում ազոտի հասանելի քանակությունը հասնում է 100%, ֆոսֆորը՝ 70%, կալիումը՝ 90%:
Թերևս առաջին և շատ կարևոր առանձնահատկություն է մշտապես կենսակայուն միկրոօրգանիզմներով վերամշակված սննդատարրերի 95%-ով յուրացումը մշակաբույսերի կողմից:
Բացի այդ, այն օժտված է մի շարք դրական առանձնահատկություններով՝
1. Ապահովում է բոլոր մշակաբույսերի սննդատարրերով հարստացման գործընթացի բալանսավորված յուրացումը՝ միաժամանակ ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք ստանալու համար,
2. Էականորեն կրճատում է բերքի հասունացման ժամկետները,
3. Պայքարում է միկրոֆլորայի անբարենպաստ գործոնների, մի շարք հիվանդությունների դեմ, կայունացնում և խթանում է մշակաբույսերի նյութափոխանակությունը, բարձրանում իմունիտետը:
ԱՅՆ՝
• Էկոլոգիապես մաքուր է,
• Պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ սննդատարրերը,
• Բարելավում է հողի կառուցվածքը և բարձրացնում պտղաբերության մակարդակը՝ երկարատև ժամկետով,
• Օժտված է երկարակեցության հատկանիշով՝ 2-3 տարի ժամկետով,
• Պաթոգեն ֆլորայի բացակայություն,
• Թունավոր չէ,
• Պայթյունավտանգ չէ,
• Չի խաթարվում, դեֆորմացիայի չի ենթարկվում,
• Պիտանելիության ժամկետն՝ անսահմանափակ:

Արտադրանքը ներկայացված է հետևյալ տեսքով՝
1, Հատիկավորված (գրանուլացված)
2. Փոշիացված
Առավել մանրամասն տեղեկությունների, պատվերների, ինչպես նաև գնացուցակին ծանոթանալու համար խնդրում ենք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով:
ВНИМАНИЕ; До экспорта в РА продукция производилась (по н/в) и реализовалась на территории РФ, прошел соответствующую сертификацию, имееются все необходимые юридические документы.
Органическое удобрение “ЗУЛАЛ” высокоэффективное и экологически чистое удобрение, полученное в результате обработки навоза (помета) полезными бактериями.
Технологический процесс представляет собой обработка навоза комплексом специально отобранных природных анаэробных и аэробных микроорганизмов различных видов: Молочнокислые, фотосинтезирующие, азотофиксирующие бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы и продукты их жизнедеятельности. Микроорганизмы подобраны с учетом требований трофической цепи и образуют симбиотический комплекс. Он нетоксичен во всех отношениях, безвреден для человека, животных и птиц, побочные явления и осложнения исключены. В технологии получения высокоэффективного и органического удобрения используются только природные, полезные микроорганизмы.
Исследования показали, что при применении биоудобрения, значительно увеличивается содержание сухого вещества в собранном урожае (от 5 до 10%) Увеличивается содержание сахара в сахарной свекле.
Новая продукция, отличается от продукции, существующей на рынке и используемой хозяйствами для получения подобного эффекта.
Получаемое удобрение является экологически чистым, высокоэффективным органическим удобрением из навоза (куриного помета)
Органо-бактериальное удобрение “ЗУЛАЛ” минерализует органику почвы и преобразует минеральный состав почвы в доступные для растений формы, подавляет патогенную микрофлору за счет высокой конкурентоспособности полезной микрофлоры.
Пред- и послепосевная обработка почвы, обогащая почвенную микрофлору, ускоряет переработку растительных и корневых остатков, улучшает структуру почвы, повышает доступность для корневой системы питательных веществ. Систематическое применение органо-бактериальных удобрений повышает плодородие почвы, улучшает ее минеральный, органический и физический состав.
Органо-бактериальное удобрение “ЗУЛАЛ” способствует связыванию азота воздуха (азотфиксирующие бактерии), интенсифицирует разложение органики (молочнокислые бактерии, дрожжи, грибки) и использованию органики для создания оптимальных физических и биохимических условий в почве.
Сложный комплекс микроорганизмов и вырабатываемых ими ферментов и биологически активных веществ кардинально меняет механизм обеспечения растений питательными веществами. Поэтому растениеводам при использовании органо-бактериальных удобрений в сочетании с поверхностной обработкой почвы не потребуются минеральные удобрения.
Производимые удобрения соответствуют ГОСТ-Р 53117 – 2008 по всем показателям.
Удобрение универсальное: Оно может быть использовано под любые культуры и на любых почвах. Его достоинства и особенности связаны с его способом производства. Ферментативная переработка помета позволяет сохранить азот в аммонийной или органической формах.
Фосфор в удобрении находится в основном в виде фосфатитов и нуклеопротеидов, калий в виде растворимых солей, что обеспечивает лучшую их усвояемость растениями. Количество доступного азота достигает 100%, фосфора -70%, калия -90%. Удобрение содержит полный набор микроэлементов, в нем в достаточном количестве присутствуют гуминовые и фолиевые кислоты и их соли. В удобрении есть кальций что способствует раскислению почв. Удобрение напрямую усиливает активность основного процесса растений – фотосинтеза.
Очень важно то, что питательные вещества, переработанные микроорганизмами, полностью - до 95% - усваиваются растениями (из минеральных удобрений растения поглощают 5 -15% питательных веществ)
Кроме этого, удобрение имеет ряд положительных эффектов:
1. Обеспечивает сбалансированное питание всех сельскохозяйственных культур и
Создает условия для получения экологически чистой продукции.
2. Сокращает сроки созревания урожая.
3. При использовании удобрения улучшается состав и свойства почв:
• восстанавливается гумусный слой, оптимальная кислотность почв, полезная микрофлора и подавляется рост вредной микрофлоры
4. Повышает устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным факторам среды и заболеваниям.
Кроме этого оно:
Экологически чистое;
• Содержит весь комплекс необходимых питательных веществ;
• Облагораживает структуру почвы и повышает ее плодородие на длительный срок;
• Обладает эффектом пролонгированного действия в течение 2-3 лет, поэтому его достаточно вносить в почву один раз в два- три года;
• Отсутствие патогенной флоры и всхожих семян;
• Не токсично;
• Не пожароопасно;
• Не слеживается;
• Срок годности не ограничен.

Доступны следующие виды продукции:
1. Гранулированные
2. Просеянное

По всем интересующим вопросам, для заказов, а так же для получение более подробной консультации и прейскуранта, просим обращаться по указанным контактам.
© 2005-2019 List.am