1. Home
  2. Equipment and Materials
  3. Tools
  4. Machine Tools
Խառատային

Խառատային հաստոցի կտրիչներ

Կտրիչները տեղադրվում են խառատային հաստոցի վրա, նախատեսված են մատաղյա դետալներ տաշելու, հղկելու նաև տարբեր տեսք և ձևավորում տալու, կտրելու և այլն (սովետական)
© 2005-2023 List.am