1. Home
  2. Equipment and Materials
  3. Materials
  4. Everything Else
Մետաղ

Մետաղ թիթեղ 4մմ

Գլատկի մաքուր լիստ երկաթ դռան համար

Չափսերնեն
Բոյը 1,90 սմ
Լայնություն 78 սմ

Պլյուս կողքերից 5 սմ գիպկա արած

1,7 քառակուսի
Քաշը 53 կիլօգրամ գրվածե մեկ գկի գին
© 2005-2023 List.am