HomeCulture and HobbyBooks and Magazines

Առաքել Դավրիժեցի, Ղևոնդ, Կիրակոս Գանձակեցի, Անանիա Շիրակացի

1. Առաքել Դավրիժեցի ՙՊատմություն՚, 1988, գինը՝ 2000 դրամ:
2. Ղևոնդ, Պատմություն, 1982, գինը՝ 1000 դրամ:
3. Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, 1982, գինը՝ 1500 դրամ:
4. Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, 1979, գինը՝ 1500 դրամ:
4 գիրքը միասին՝ 6.000 դրամ:
© 2005-2020 List.am